Financial services for expats: mvworksinternational.nlVlag GrootBrittanieVlag SpanjeVlag PolenVlag Portugal

Privacy­verklaring M/V Works BV

Welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom

Bij de uitvoering van de overeenkomst verwerkt M/V Works BV persoonsgegevens. In deze privacy­verklaring informeert M/V Works BV u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt.

1. Contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door M/V Works BV.

De bedrijfs- en contactgegevens zijn:
M/V Works BV
Van Cleeffkade 15 Unit E4. 118, 1431 BA, Aalsmeer
KvK: 82191441
T: 085 - 060 40 29
E: info@mvworks.nl

2. Persoonsgegevens welke door M/V Works BV worden verwerkt

M/V Works BV verzamelt en verwerkt onder meer de volgende informatie (indien van toepassing):

 • voor- en achternaam/ bedrijfsnaam;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer;
 • documentnummer identiteitsbewijs;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • btw-identificatienummer.

3. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

M/V Works BV verwerkt persoons­gegevens om een opdracht uit te voeren en hierover zo nodig contact te kunnen opnemen. M/V Works BV gaat zorgvuldig met uw gegevens om en gebruikt deze uitsluitend voor het hiervoor beschreven doel. Het gaat hierbij onder meer om het opmaken van overeen­komsten en facturen. M/V Works BV neemt niet op basis van geauto­matiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben,
zoals besluiten die worden genomen door computer­programma’s of -systemen.

4. Verstrekking persoons­gegevens aan derden

M/V Works BV verstrekt uw persoons­gegevens uitsluitend aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor zover dat wettelijk verplicht is.

5 . Hoe lang M/V Works BV uw persoonsgegevens bewaart?

M/V Works BV bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in onderdeel 3 van deze privacy­verklaring omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat M/V Works BV uw persoonsgegevens minimaal bewaart voor de duur dat u gebruik maakt van haar diensten. Op grond van fiscale wetgeving is M/V Works BV echter verplicht om persoons­gegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot haar bedrijfs­administratie (zoals facturen en huur­overeenkomsten) gedurende 7 jaar te bewaren.

6. Welke rechten heeft u?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan: 

 • het recht op inzage in uw persoons­gegevens. U kunt altijd vragen om uw persoons­gegevens te bekijken en een overzicht daarvan te verstrekken;
 • het recht op wijziging van uw persoons­gegevens. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek indienen;
 • het recht om te verzoeken uw persoons­gegevens te wissen;
 • het recht om te verzoeken uw persoons­gegevens te beperken: u kunt vragen om bepaalde persoons­gegevens wel en bepaalde persoons­gegevens niet te verwerken;
 • het recht op overdracht van uw persoons­gegevens aan een derde;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons­gegevens.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevens­overdraag­baarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevens­verwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mvworks.nl

Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoons­gegevens dan zal M/V Works BV zo snel mogelijk en in elk geval binnen 1 maand aan uw verzoek voldoen, tenzij dit niet mogelijk is op grond van specifieke wet- en regelgeving, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval laat M/V Works BV u dat binnen genoemde termijn weten. Als u een dergelijk verzoek indient, dan kan dit uiteraard tot
gevolg hebben dat M/V Works BV de overeenkomst niet (meer) kan uitvoeren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoekt M/V Works BV u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

M/V Works BV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoons­gegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, spamming of versprei­ding van virussen. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoons­gegevens, dan kunt u contact opnemen.

8. Vragen of klachten?

In geval van vragen over deze Privacy­verklaring kunt u altijd contact met M/V Works BV opnemen. Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoons­gegevens door M/V Works BV dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsg­egevens.